Politika privatnosti i zaštita ličnih podataka

U svom poslovanju VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd, Vladimira Popovića 6, MB: 29511284 (u daljem tekstu „VERALTIS“), čija je primarna delatnost otkup i naplata dospelih potraživanja, obrađuje Vaše lične podatke. Kako bismo ostvarili delotvornu zaštitu Vaših ličnih podataka,  posvećujemo dužnu pažnju ispunjenju naših obaveza u vezi zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo Obaveštenje o obradi Vaših ličnih podataka sadrži naša pravila u vezi sa zaštitom i upravljanjem Vašim ličnim podacima. Drugim rečima, ovim Obaveštenjem o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vam pojasnimo kako prikupljamo Vaše podatke, koje podatke obrađujemo, zašto ih obrađujemo, kako se njima koristimo, kako ih pohranjujemo, sa kime ih delimo i zašto.

Ako je VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd zajednički rukovalac obrade Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti sa još nekim drugim rukovaocem, na osnovu zajedničke poslovne saradnje i/ili po osnovu korišćenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa  i trećeg lica, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših ličnih podataka, osim od VERALTIS-a, možete zatražiti i od drugog rukovaoca obrade naznačenog kao zajednički rukovalac u ovom Obaveštenju. U tom slučaju, Vi kao lice na koje se podaci odnose, možete ostvarivati svoja prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa svakim rukovaocem pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

Što je podatak o ličnosti?

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („lice na koje se podaci odnose”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jeste lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno uz pomoć identifikatora (npr. ime, jedinstveni matični broj građana).

Ko je rukovalac Vaših ličnih podataka?

VERALTIS, kao rukovalac (određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka), obrađuje podatke o ličnosti lica sa kojima se nalazi u ugovornom odnosu, ali i na osnovu zakona ili legitimnog interesa.

Ko je lice na koje se podaci odnose?

 • dužnik ili druga fizička lica (npr. sadužnici, jemci, založni dužnici i sl.) od kojih VERALTIS naplaćuje potraživanje na osnovu ugovora o cesiji.
 • treća lica koja namiruju dugovanja u ime i za račun dužnika
 • zaposleni poslovnih partnera VERALTIS-a
 • fizička lica/kandidati koji se prijavljuju na konkurse za zapošljavanje u VERALTIS-u ili koja VERALTIS kontaktira ili oni kontaktiraju VERALTIS radi mogućnosti zapošljavanja na koje se primjenjuju posebna obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti
 • fizička lica, zakonski zastupnici ili vlasnici kompanija u skladu sa posebnim propisima (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)
 • zaposleni u VERALTIS-u ili druga lica koja su angažovana na radu u VERALTIS-u po nekom drugom osnovu na koje se primjenjuju posebna pravila o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Postupajući u skladu sa pozitivnim Postupajući u skladu sa primenjivim zakonodavstvom, VERALTIS prikuplja lične podatke od:

 • kreditnih institucija i drugih finansijskih institucija sa kojima ste zaključili ugovor o kreditu i/ili ugovor koji se odnosi na neku drugu finansijsku/bankovnu uslugu, a koje su ustupile svoja potraživanja B2
 • direktno od Vas ili u određenim slučajevima od drugih lica prvenstveno u vezi sa naplatom potraživanja, te povrat eventualno preplaćenih iznosa
 • lica koje su ovlašćena da komuniciraju sa B2 u Vaše ime i za Vaš račun (npr. Vaši advokati)
 • državnih institucija ili drugih lica, kao i lica koja obavljaju poslove od javnog interesa (npr. javni beležnici)
 • publikacija i baza podataka koje su javno dostupne ili utemeljene na ugovornom odnosu (eksterni izvori) kako bi se osiguralo trajno ažuriranje podataka koje držimo o Vama ili kako bismo mogli proceniti Vašu sposobnost otplate duga. Pod eksternim izvorima podrazumevamo: javne ustanove i državne organe, javne registre, elektronske baze podataka, informacije dostupne u društvenim medijima i na internetu
 • kada pristupite web stranici VERALTIS-a automatski se stvaraju zapisi o Vašoj poseti. Ti zapisi obično uključuju IP adresu, broj učitavanja, web stranicu s koje ste prijavljeni i ostale podatke. Više informacija potražite u pravilima o “kolačićima” na: „veraltis.rs“

Kada prikupljamo Vaše podatke iz drugih izvora, prikupljamo ih iz izvora koji su javno dostupni ili dostavljeni od strane tKada prikupljamo Vaše podatke iz drugih izvora, prikupljamo ih iz izvora koji su javno dostupni ili dostavljeni od strane trećih lica te i u takvim slučajevima vodimo računa o Vašim pravima. Ovo su neke od tih situacija:

 • Ne možemo Vas kontaktirati, a moramo ažurirati Vaše podatke kako bismo osigurali tačnost ne možemo Vas kontaktirati i moramo ažurirati Vaše podatke kako bismo osigurali tačnost Vaših ličnih podataka
 • potrebni su nam ti podaci radi sprečavanje prevare i/ili sprečavanja pranja novca; postoje zakonski zahtevi za prikupljanje određenih podataka i sl..

Nadalje, obaveštavamo Vas kako obrađujemo sledeće kategorije ličnih podataka

 • identifikacione podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mesto rođenja, prebivalište, boravište
 • kontakt podatke kao što su: poštanska adresa, telefonski broj, e-mail
 • podatke o Vašem finansijskom i/ili profesionalnom statusu kao što su: zaposlenje/struka, priroda vlastite delatnosti (npr. obrt), naziv poslodavca, prihod, vrsta prihoda, izvori prihoda, bankovni račun, podatke o nekretninama i drugoj Vašoj imovini, informacije o postojećem dugovanju (npr. vrsta zaduženja, iznos duga, kamate, valuta, troškovi), informacije povezane sa naplatom potraživanja (npr. plan otplate, troškovi, stanje duga)
 • potpis
 • podaci o drugim učesnicima u pravnom poslu na osnovu kog postoji potraživanje VERALTIS-a (npr. jemci/naslednici/supružnici)
 • podatke o upravnim ili sudskim postupcima u kojima ste stranka u meri u kojoj su povezani sa potraživanjima koja se nalaze u portfelju VERALTIS-a i/ili mogu uticati na naplatu potraživanja (npr. izvršni postupci, parnični postupci i drugi sudski postupci pokrenuti kako bi zaštitili pravne zahteve/interese VERALTIS-a na sudu i dr.); informacije koje se smatraju dokazom o svakoj interakciji između Vas i VERALTIS-a putem pisane i/ili usmene komunikacije.

U koju svrhu obrađujemo vaše lične podatke?

VERALTIS obrađuje Vaše podatke samo u onoj meri u kojoj se ti podaci odnose i/ili mogu uticati na proces naplate potraživanja i odbranu pravnih zahteva VERALTIS. U tom kontekstu svrha za obradu ličnih podataka uglavnom obuhvata naplatu potraživanja, a uključuje sledeće:

 • analiziranje Vašeg finansijskog stanja i izvora prihoda kako bismo mogli odrediti uslove za otplatu dugovanja koji odgovaraju Vašoj individualnoj situaciji
 • komunikaciju sa Vama i pravilnu identifikaciju svih lica čije lične podatke obrađujemo
 • pokretanje i vođenje pravnih (sudskih) postupaka za naplatu potraživanja (npr. izvršenja, pokretanje i/ili stupanje u druge pravne postupke radi zaštite naših prava), te pronalaženje povoljnih rešenja za sve uključene strane koji će dovesti do podmirenja dugovanja
 • obradu i odgovore na Vaša pitanja, pritužbe i zahteve
 • procenu hoćemo li uspostaviti ugovorni odnos ili zaključiti transakciju (npr. procena rizika koji je povezan sa zaključenjem ugovora o kupoprodaji potraživanja, podnošenje ponuda/učestvovanje u postupku javnog nadmetanja) uključujući provere u svrhu sprečavanja pranje novca i finansiranja terorizma i sprečavanje prevare
 • statističku analizu kako bi se procenila aktivnost VERALTIS-a u upravljanju portfeljem, kao i potrebu za poboljšanjem metodologije naplate/otplate potraživanja
 • odgovaranje na zahteve državnih organa ili ispunjavanje zakonskih zahteva koji se primenjuju na VERALTIS
 • izradu izveštaja za nadležne organe kada je to propisano računovodstvenim i/ili poreskim propisima.

Navodimo kako VERALTIS ponekad može koristiti Vaše lične podatke za određene popratne svrhe (na primer interni izveštaji i unutrašnje upravljanje portfeljem, eksternu reviziju, arhiviranje – u fizičkom i/ili elektronskom obliku, korespondenciju) koje su uvek u skladu sa izvornom svrhom za koju je VERALTIS prikupio Vaše lične podatke. U slučajevima da se Vaši podaci obrađuju u druge svrhe, a koje nisu navedene u ovoj Politici, obavestićemo Vas o svim novim obradama i svrhama u koje se Vaši podaci obrađuju. Budite sigurni da podatke ne obrađujemo bez pravnog osnova obrade.

Koji je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka?

VERALTIS obrađuje Vaše lične podatke na osnovu jedne ili više sledećih pravnih osnova, sve u zavisnosti od svrhe u koju se podaci obrađuju:

 • obrada ličnih podataka je nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana (u slučaju izvršavanja prava VERALTIS-a iz ugovora o kreditu i/ili drugih ugovora u koje je VERALTIS stupio na mesto poverioca umesto finansijske institucije ili drugog prodavca potraživanja, kao i u slučaju izvršavanja drugih ugovora u kojima su VERALTIS i lica na koja se podaci odnose ugovorne strane čije lične podatke obrađujemo) ili pak za sprovođenje određenih radnji na zahtev lica na koja se podaci odnose pre zaključenja ugovora (pregovori za zaključenje navedenih ugovora)
 • obrada ličnih podataka radi izvršavanja zakonskih obaveza koje je VERALTIS dužan poštovati – čuvanje knjigovodstvenih podataka, čuvanje podataka potrebnih za ostvarivanje prava zaposlenih u vezi sa radnim odnosom (evidencija o radnicima, evidencija o radnom vremenu i sl.), a što se na odgovarajući način primenjuje i na direktora, obrada ličnih podataka u sklopu izvršavanja obaveza iz propisa donetih radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma)
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi lica na koja se podaci odnose ili drugih fizičkih lica (kod vraćanja preplaćenih sredstava)
 • legitimni interes VERALTIS-a (kako bi mogao naplatiti stečena potraživanja ili raspolagati sa njima, procenjivati uspešnost naplate potraživanja, odnosno predvideti hoće li se potraživanje uspeti naplatiti ili će se morati pokrenuti odgovarajući postupci)
 • izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose u slučaju kada je data VERALTIS (npr. u odnosu na zaposlene ili lica koja apliciraju za posao, a što je uređeno zasebnim internim pravilima o obradi i zaštiti takvih  podataka).

Kako koristimo Vaše lične podatke?

Obrada ličnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, kao što su prikupljanje, beleženje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagođavanje ili izmena, pronalaženje, vršenje uvida, upotreba, otkrivanje prenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje kako bismo ispunili gore navedene svrhe obrade ličnih podataka.

Koristimo alate koji nisu potpuno automatizovani (potrebna je ljudska intervencija) kako bismo utvrdili/izvršili evaluaciju/procenu naplate potraživanja. Takva evaluacija se zasniva na podacima koje ste nam direktno dostavili ili nam ih je dostavio prethodni poverilac  (ustupilac), kao i na informacijama dobijenim iz javnih izvora (Internet/društvene mreže/javne baze podataka/publikacije i službene (javne) informacije koje izdaju državni organi/službene baze podataka o subjektima i licima koje su podložne međunarodnim sankcijama). Zahvaljujući tim podacima možemo doneti zaključak o optimalnom načinu otplate/namirenja potraživanja za obe strane, posebno da li je potrebno pokrenuti izvršni postupak kao i proceniti hoće li VERALTIS zaključiti ugovor o prodaji ili ustupanju potraživanja.

Postupamo u skladu sa propisima, uključujući obaveze dostavljanja podataka (izveštavanja) koje proizlaze iz nacionalnih i/ili evropskih propisa (npr. sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze koje proizlaze iz poreskog ili računovodstvenog zakonodavstva), kao i zakonskih propisa i uputa izdatih od strane nadležnih organa (npr. Ministarstva finansija, Ministrastvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Uprave za sprečavanj pranja novca, organa koji sprovode kriminalne istražne radnje itd.). Dostava ličnih podataka u ove svrhe je nužna radi ispunjenja zakonskih obaveza VERALTIS-a.

Ako Vas ne možemo kontaktirati, kako bismo se pridržavali načela tačnosti podataka, učinit ćemo sve da ažuriramo Vaše lične podatke na osnovu informacija dobijenih iz službenih izvora (npr. sudskog registra, saopštenja za javnost i službenih informacija koje izdaju državni organi) ili iz javnih izvora (internet/društvene mreže/javne baze podataka).

Koristimo podatke o Vašoj imovini koja osigurava naša potraživanja u svrhu naplate potraživanja.

Takođe, koristimo Vaše podatke za sprovođenje interne statističke analize kako bismo procenili učinkovitost i poboljšali metodologiju naplate naših potraživanja.

Obrađujemo, analiziramo i odgovaramo na Vaše pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge zahteve sa kojima nam se obratite.

Obaveštavamo Vas o stanju Vašeg duga (dok obrađujemo Vaše lične podatke), statusu pravnih postupaka koji su u toku i koji su povezani sa Vašim dugom, kao i o svim podacima i informacijama koje Vas zanimaju u vezi sa postupkom naplate potraživanja.

Jesu li Vaši podaci zaštičeni?

VERALTIS veruje kako je sigurnost Vaših ličnih podataka vrlo važna, te u tom smislu osiguravamo i sprovodimo periodičnu proveru organizacionih i tehničkih sigurnosnih mera osmišljenih za zaštitu vaših podataka od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanje ili uništenje. Pristup Vašim ličnim podacima dopušten je samo ovlašćenim licima u VERALTIS-u ili koje je VERALTIS ovlastio nakon odgovarajuće procene i nakon što su prethodno obavezale na čuvanje poverljivosti.

Ko su primaoci Vaših ličnih podataka?

U redovnom toku poslovanja, VERALTIS može preneti Vaše podatke drugim fizičkim ili pravnim licima kako bi se postigle svrhe za koje obrađujemo lične podatke koje ste nam direktno dostavili ili koje smo primili iz drugih izvora. VERALTIS takođe može koristiti ili otkriti lične podatke kada za to postoji zakonska obaveza ili je to dopušteno zakonom.

Navodimo primere lica kojima VERALTIS može preneti Vaše lične podatke:

 • poveriocima od kojih je VERALTIS stekao potraživanja
 • možemo preneti Vaše lične podatke drugim društvima članicama VERALTIS grupe, a koja imaju sedište u zemljama Evropskog ekonomskog prostora. Izuzetno, Vaši se lični podaci takođe mogu iz određenih tehničkih ili operativnih razloga preneti društvima VERALTIS grupe koja imaju sedište u zemljama koje nisu članice Evropskog ekonomskog prostora, a za koje nije doneta odluka o primerenosti Evropske komisije uključujući Sjedinjene Američke Države. Rizici povezani sa prenošenjem Vaših ličnih podataka u zemlju koja ne osigurava odgovarajući nivo zaštite VERALTIS minimizira primenom odgovarajućih zaštitnih mera u obliku izvršavanja ugovora o prenosu podataka sa standardnim ugovornim klauzulama za prenos ličnih podataka u treće zemlje.
 • našim ugovornim partnerima i/ili sticaocima potraživanja – možemo preneti Vaše lične podatke drugim fizičkim ili pravnim licima kojima VERALTIS ustupi svoje potraživanje.
 • ugovornoj strani koja u ime i za račun VERALTIS obavlja poslove naplate dospelih potraživanja
 • nadzornim telima ako je to pravna obveza VERALTIS-a ili kada to zahteva primenjivo nacionalno ili evropsko zakonodavstvo. U tim slučajevima možemo preneti informacije o Vašim ličnim podacima ili transakcijama bez potrebe da Vas o tome obavestimo.
 • drugim organima vlasti – možemo dostaviti Vaše lične podatke kako bismo udovoljili određenim zakonskim zahtevima ili trećim licima koja opravdavaju postojanje legitimnog interesa (npr. javni beležnici, sudovi).
 • prenos podataka na Vaš zahtev – možda ćete nam uputiti zahtev da treba preneti Vaše podatke punomoćniku ili ovlašćenom licu koje deluje u Vaše ime i za Vaš račun (na primer finansijski savetnici, advokati, posrednici).
 • pružaoci usluga koji nam pomažu da poboljšamo naše usluge ili razvijamo, implementiramo ili upravljamo poslovnim sistemima, infrastrukturom ili operativnim procesima (na primer, revizori, konsultanti, analitičari, itd.).
 • dobavljači koji nam pružaju podršku u naplati potraživanja, uključujući oglašavanje i unovčenje instrumenata obezbeđenja (npr. agencije za nekretnine, web-stranice na kojima oglašavamo nekretnina uključujući internet platforme za promociju nekretnina, pravnici, procenitelji, konsultantska društva, katastarski stručnjaci i sl.).
 • dobavljači koji nam pružaju usluge održavanje i podrške, kako bismo mogli pružiti usluge otkupa i naplate potraživanja u optimalnim i sigurnim uslovima. Na primer dobavljači koji razvijaju/implementiraju ili održavaju IT aplikacije i infrastrukturu, društva za arhiviranje, društva za ispis dokumentacije, dostavljači/davaoci poštanskih usluga, društva koje upravljaju sigurnosnim sistemima koji implementiraju mere kako bi se osigurala poverljivost/integritet i dostupnost Vaših podataka itd..
 • pružaoci usluga koji nam pružaju pomoć u sprovođenju pravnih postupaka, izvršnog postupka ili drugih postupaka za naplatu potraživanja (npr. advokati, procenitelji, konsultantska društva, geodeti, agencije za nekretnine).

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

VERALTIS će Vaše lične podatke obrađivati za vreme koje je nužno za potrebe obrade, što može varirati u zavisnosti od svrhe podataka koji se obrađuju. Dakle, VERALTIS će obraditi Vaše podatke tokom postupka naplate potraživanja i pohraniti ih na razdoblje od pet godina od trenutka kada je dug prenet na drugog poverioca i/ili nakon potpunog podmirenja potraživanja osim ako primenjivi zakonski propisi ne određuju drukčije. U slučaju namirenja potraživanja nakon okončanja izvršnog postupka i/ili nekog drugog sudskog postupka, lični podaci će se čuvati najmanje 10 godina osim ako primenjivi zakonski propisi ne određuju drukčije. U slučaju obrade podataka u računovodstvene svrhe, Vaši će podaci biti pohranjeni najmanje 11 godina u skladu sa zakonskim propisima o računovodstvu. Razdoblje čuvanja podataka koji proizlaze iz zapisa telefonskih razgovora Call centra čuvaju se 2 godine od snimanja.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U svakom trenutku možete ostvariti sledeća prava, u granicama predviđenim važećim zakonodavstvom vezano za područje zaštite ličnih podataka:

Pravo na obaveštenost – iskoristite pravo na obaveštenost i stoga u bilo kom trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako obrađujemo Vaše lične podatke što ćemo Vam usmeno ili pismeno dostaviti putem kanala koji ste zatražili.

Pravo pristupa ličnim podacima – u bilo kom trenutku možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima kako bismo Vas obavestili o obradi Vaših ličnih podataka odnosno potvrdili obrađuju li se Vaši lični podaci od strane B2 ili ne, svrhu obrade, pravni osnov i uslove pod kojima obrađujemo lične podatke.

Pravo na ispravku i dopunu – možete u bilo kom trenutku zatražiti ispravku Vaših ličnih podataka ili ih dopuniti, kako bi Vaši podaci u svakom trenutku bili ažurni i tačni.

Pravo prigovora na obradu ličnih podataka – iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju možete se usprotiviti obradi Vaših ličnih podataka koja se zasniva na legitimnom interesu VERALTIS-a i/ili obradi podataka koja se sprovodi u javnom interesu, uključujući izradu profila koji se zasniva na tim odredbama.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade u sledećim situacijama: (i) osporili ste tačnost Vaših ličnih podataka koje obrađujemo te će u razdoblju potrebnom za proveru njihove tačnosti, Vaši podaci biti ograničeno obrađivani (ii) obrada Vaših ličnih podataka bila je nelegitimna, a protivili ste se brisanju podataka tražeći umesto toga ograničenu obradu podataka; (iii) protivili ste se obradi Vaših ličnih podataka te će tokom provere valjanosti pravnog osnova obrada Vaših podataka biti ograničena; (iv) iako je razdoblje čuvanja podataka isteklo, izričito ste zatražili da zadržimo Vaše podatke radi ostvarivanja Vaših prava na sudu. U slučaju ograničene obrade, Vaši lični podaci mogu se obrađivati pohranjivanjem. Ostale aktivnosti obrade ličnih podataka biće moguće samo za: (i) ostvarivanje prava/odbrane pravnih zahteva VERALTIS-a na sudu; (ii) zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih lica; (iii) na osnovu Vašeg izričitog pristanka ili (iv) zaštite javnog interesa. Ako je Vašem zahtevu za ograničenje obrade podataka udovoljeno, obavestićemo Vas o tome pre ukidanja ograničenja obrade ličnih podataka.

Pravo na brisanje ličnih podataka (“pravo na zaborav”) – možete zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka koje obrađujemo i preduzimanje svih potrebnih koraka kako bismo to učinili ako: (i) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koju su prikupljeni; (ii) povučete Vaš pristanak, a obrada je vršena na osnovu tog pristanka i nema drugog pravnog osnova za nastavak obrade; (iii) protivili ste se obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za dalju obradu; (iv) Vaši lični podaci su obrađeni bez valjanog pravnog osnova. Takođe Vas obaveštavamo da se lični podaci za koje ste ostvarili pravo brisanja mogu dalje obrađivati u sledećim situacijama: (i) za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima se uređuje obrada; (ii) kao i za ostvarivanje/odbranu pravnih zahteva VERALTIS-a u sudskom postupku.

Pravo na prenosivost podataka – u slučaju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo automatski, na osnovu Vašeg izričitog pristanka ili na osnovu izvršavanja ugovora između Vas i VERALTIS-a, možete zatražiti da Vam navedeni podaci budu strukturirani u automatski čitljivom formatu koji možete poslati drugom rukovaocu ili od nas možete zatražiti da direktno pošaljemo podatke tom rukovaocu (u meri u kojoj je to za VERALTIS tehnički moguće).

Pravo na povlačenje pristanka – u slučajevima kada se obrada zasniva na Vašem pristanku, pristanak se može povući u bilo kom trenutku i obrada će prestati. Povlačenje Vašeg pristanka imaće učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena pre povlačenja pristanka ostaje valjana.

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahteva na dole navedene kontakt podatke, a mi ćemo Vam odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana ili, ako zahtev zahteva složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljih 60 kalendarskih dana, u tom slučaju ćemo Vas obavestiti o razlozima produženja. Ako svoj zahtev upućujete elektronskim putem, takođe ćemo Vam pružiti informacije u elektronskom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen sa Vaše strane. VERALTIS može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio Vaš identitet pre nego što sa Vama podelimo Vaše lične podatke ili postupati u vezi sa ostvarivanjem Vaših gore navedenih prava. Takođe Vas obaveštavamo da u opravdanim slučajevima zakon dopušta da odbijemo postupati prema Vašim zahtevima, na primer tamo gde su Vaši zahtevi prekomerni svojim ponavljajućim ili očigledno neosnovanim karakterom. Čak i u ovom slučaju, daćemo Vam pisano objašnjenje takvog odbijanja postupanja.

Ako smatrate da se Vaši lični podaci neosnovano obrađuju i obrada Vaših ličnih podataka nije u skladu sa zakonskim propisima, možete podneti prigovor i direktno Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu:

Bulevar kralja Aleksandra 21, 10000 Beograd, tel: (+381) 11 3408 900

e-mail: office@poverenik.rs

S kim obrađujemo Vaše podatke kao zajednički rukovalac?

U skladu sa odredbom člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), B2 u određenim slučajevima obrade, zajedno sa drugim rukovaocem, zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka te na transparentan način određuje svoje odgovornosti te poštovanje obaveza iz ZZPL, posebno s obzirom na ostvarivanje Vaših prava kao lica na koja se podaci odnose i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija u skladu sa ZZPL. Vi kao lice na koje se podaci odnose, bez obzira na postignuti dogovor zajedničkih rukovaoca, možete ostvarivati svoja prava iz ZZPL u vezi sa svakim rukovaocem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih na dole navedene kontakt podatke.

Pored VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd, Vladimira Popovića 6, Beograd, MB 29511284, Društvo Veraltis Srbija je član B2Holding grupe, u nastavku slede podaci o zajedničkim rukovaocima obrade sa kojima B2 dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade te kontaktne tačke za potrebe ostvarivanja Vaših prava:

 • B2 HOLDING KAPITAL d.o.o., Vladimira Popovića 6, Beograd, MB 21037052, PIB 108626699, (dalje u tekstu B2).
 • VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o., sa sedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, upisano u registar pod brojem 081405488, („Pružalac usluge servisiranja“) (dalje u tekstu Veraltis Hrvatska). Društvo Veraltis Hrvatska je član B2Holding grupe.
 • VERALTIS ASSET MANAGEMENT SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME CLAIMS MANAGEMENT FROM LOANS AND CREDITS, sa sedištem u Grčkoj, Kifisias Av. 1-3, Atena, upisano u sudski registar pod brojem 140536701000, (“Master Servicer)  dalje u tekstu Veraltis Grčka.  Društvo Veraltis Grčka je takođe član B2Holding grupe.

Društva B2,  Veraltis Srbija, Veraltis Hrvatska i Veraltis Grčka su međusobno zaključili Lokalni sporazum o pružanju usluge servisiranja dospelih potraživanja. Navedenim sporazumom B2 je preneo određene aktivnosti u vezi za naplatu potraživanja na Veraltis Srbija. Prilikom obavljanja tih aktivnosti, B2, Veraltis Srbija, Veraltis Hrvatska i Veraltis Grčka zajednički određuju svrhe i načine obrade Vaših podataka.

Za dalje informacije vezane za obradu Vaših podataka možete se obratiti ili B2 na kontakt podatke iz ovog Obaveštenja ili  Veraltisu Srbija na adresu sedišta, na broj telefona: (+381) 11 44 09 606, e-mail: centar@veraltis.rs, ili Veraltis Hrvatska: e-mail: zastita-osobnih-podataka@veraltis.hr, ili Veraltis Grčka: e-mail: dpo@veraltis.gr

BACKB INVESTMENTS S.À.R.L., (društvo sa ograničenom odgovornošću), sa sedištem u Luxembourgu, Rue Joseph Junck 9, L-1839 Luxembourg, upisano u sudski registar pod brojem B-260.595 („Izdavalac ujedno osnivač B2″) dalje u tekstu BACKB. Društvo BACKB je član B2Holding grupe.

Društva B2, Veraltis Grčka i BACKB su međusobno zaključili Glavni sporazum o pružanju usluge servisiranja dospelih potraživanja („Master Servicing Agreement“). Tom prilikom ugovorne strane su se sporazumjele da će B2 delegirati administraciju  i upravljanje, te obavljanje specifičnih aktivnosti povezanim sa servisiranjem potraživanja Veraltis Grčka (kao Master Servicer-u). Prilikom obavljanja tih aktivnosti, B2 i Veraltis Grčka i BACKB zajednički određuju svrhe i načine obrade Vaših podataka. Navedena društva će kao zajednički rukovaoci radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade obrađivati Vaše podatke te zajednički utvrditi procedure radi:  sprovođenja procesa naplate potraživanja; procene i analize mogućnosti naplate radi pronalaženja optimalnog rešenja za Vašu individualnu situaciju; komunikacije; utvrđivanje identiteta; analize u cilju otkrivanja, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma; pronalaženja povoljnih rešenja za sve strane; obrada i odgovaranja na Vaše upite odnosno prigovore; saradnje prilikom sprovođenja internih i eksternih revizija; procene i analize novih portfelja nenaplativih potraživanja; odgovaranja na zahteve nadzornih i/ili drugih državnih organa; optimizacije procesa naplate potraživanja uključujući profilisanje bez automatskog odlučivanja (potrebna je ljudska intervencija).

Napominjemo da ne obrađujemo sve Vaše podatke kao zajednički obrađivač obrade već samo one koji su nepohodni za ostvarivanje aktivnosti regulisanih Glavnim i Lokalnim sporazumom o pružanju usluge servisiranja.

Svoja prava koja proizlaze iz ZZPL, a odnose se na pružanje usluga B2 kao rukovaoca odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz  ovog Obavešteja  možete ostvarivati kod B2 prema kontakt podacima navedenim u ovom Obaveštenju.

Svaki od navedenih Zajedničkih rukovalaca obrade zasebno i nezavisno primenjuje sve potrebne organizacione i tehničke mere, uključujući informatičku sigurnosnu i sistemsku zaštite kako bi osigurala sigurnost Vaših ličnih podataka i njihova zaštita od bilo kakvog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, zabranjenog širenja i bilo kog drugog oblika nezakonite obrade. Tako primenjene mere jemče nivo sigurnosti primerenu rizicima vrste i prirode obrađenih podataka korišćenjem odgovarajućih tehnologija za poboljšanje privatnosti i tajnosti sve u skladu sa ZZPL.

Kontakt podaci za zaštitu podataka o ličnosti?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi sa gore navedenim pravima i drugim informacijama, slobodno nas kontaktirajte:

Adresa: VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd, Vladimira Popovića 6, Beograd, MB 29511284, broj telefona: (+381) 11 44 09 601,

Zaštita podataka o ličnosti: e-mail:  zastita-podataka-o-licnosti@veraltis.rs