Obaveštenje kandidatima za zapošljavanje

 1 – Uvodne odredbe

Pravila o privatnosti VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd za kandidate za zapošljavanje u VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd (u daljem tekstu: „Pravila“)      VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd (dalje: „Društvo“) bliže objašnjava način obrade podataa o ličnosti kandidata (dalje: „Kandidat,“ „ Lice / Lica“) za zapošljavanje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” broj 87/2018) (u daljem tekstu: „ZZPL“), i ostalim podzakonskim aktima.

Ovim Pravilima Društvo pruža informacije o rukovaocu obrade, službeniku za zaštitu podataka, podacima koje Društvo prikuplja i obrađuje, u koju svrhu i na osnovu kog pravnog osnova, primaoce podataka o ličnosti, razdoblje pohranjivanja Vaših ličnih podataka, zaštitu podataka kao i prava Lica na koja se podaci odnose u odnosu na te podatke.
Ova Pravila primjenjuju se od dana stupanja na snagu ZZPL.

 

2 – Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka i kome se možete obratiti?

Za obradu podataka odgovoran je:
VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd
Vladimira Popovića 6, 11000 Beograd
Telefon : +381 (11) 4409601

Vezano za obradu Vaših ličnih podataka možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti:
e-mail: zastita-podataka-o-licnosti@veraltis.rs

 

3 – Lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Ova Pravila se odnose na lične podatke kandidata koje Društvo prikuplja prilikom sprovođenja procesa zapošljavanja, a koje je primila putem otvorenog oglasa za zapošljavanje i/ili oglasa za zapošljavanje na otvoreni konkurs bilo lično i/ili putem službene web stranice Društva i/ili poštanskom pošiljkom i/ili putem e-mail-a. To uključuje, ali se ne ograničava na sledeće podatke:

 • Ime i prezime, kontakt podaci (broj telefona, e-mail, broj mobilnog telefona), adresa prebivališta/boravišta (ulica, grad, poštanski broj);
 • podaci navedeni u biografiji (npr. prethodna zanimanja, podaci o školovanju i stručnoj spremi, veštine i lični interesi, strani jezici, vozačka dozvola, ostale aktivnosti);
 • radno iskustvo (radno mesto, trajanje radnog odnosa i naziv poslodavca);
 • eventualne prethodno prijave za konkurse u Društvu i radno mesto;
 • podaci o trenutnom radnom statusu, otkaznom roku i najranijem mogućem početku rada;
 • željeni iznos mesečne neto zarade u dinarima;

Tokom sprovođenja selekcije možemo Vas pozvati na intervjue, ispunjavanje određenih testova i upitnika.

Ako je propisano posebnim zakonom Društvo obrađuje podatke o nekažnjavanju iz kaznene i/ili  prekršajne evidencije. Navedene podatke Društvo prikuplja direktno od kandidata. U tu svrhu Društvo može tražiti od kandidata dostavu odgovarajuće isprave (npr. potvrda o nekažnjavanju, potvrde da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak).

 

4 – Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Lične podatke iz tačke 3. Pravila obrađujemo u svrhu odabira najprikladnijeg kandidata za naš tim u selekcijskom postupku zapošljavanja što uključuje:

 • utvrđivanje kvalifikacija za zapošljavanje i donošenje odluke o zapošljavanju;
 • evaluacije kandidata za eventualna druga slobodna radna mesta;
 • sprovođenje referentnih provera i/ili sprovođenje pozadinskih provera (gde je primenjivo);
 • obaveštavanje kandidata putem telefona, e-mail-a, SMS-a ili na drugi način o toku procesa za zapošljavanje;
 • zaštita prava Društva i ispunjavanje zakonskih obveza;
 • kontaktiranje kandidata koji se nalaze u bazi kandidata putem telefona, e-mail-a , SMS-a ili na neki drugi način o slobodnim radnim mestima koje smatramo prigodnim za kandidata;

U slučaju zasnivanja radnog odnosa, Vaše lične podatke obrađujemo u meri u kojoj je to potrebno za tu svrhu kao i za regulisanje prava i obveza koje proizlaze iz radnog odnosa što je objašnjeno u Pravilima o privatnosti VERALTIS ASSET MANAGEMENT d.o.o. Ogranak Beograd za radnike koji rade po osnovu ugovora o radu, studente koji kod poslodavca rade posredstvom ovlašćenih studentskih i omladinskih zadruga, lica koja se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te koja imaju sklopljene autorske ugovore ili ugovore o delu.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti:

 • kako bi Društvo preduzelo radnje na zahtev Lica pre sklapanja ugovora (čl. 12. st. 1. tač. 2) ZZPL);
 • Na na osnovu pristanka Lica koja šalju otvorenu molbu za posao (čl. 12. st. 1. tač. 1) ZZPL). Na osnovu pristanka Društvo pohranjuje podatke o licima u svrhu kontaktiranja radi potencijalnih budućih radnih mesta.

Kandidat može pristanak u svakom trenutku opozvati. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka koja je sprovedena pre njegovog opoziva.

Pristanak se može povući na jednak način kao što je i dat. Navedeno pravo se odnosi na opoziv pristanka koji je dat pre stupanja na snagu ZZPL, odnosno prije 21. avgusta 2018.

Društvo u procesu zapošljavanja ne traži i ne prikuplja posebne kategorije podataka o ličnosti kao što su lični podaci o rasnom ili etničkom poreklu, političkom, verskom ili filozofskom uverenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, polni život ili seksualnu orijentaciju.

 

5 – Ko ima pristup Vašim ličnim podacima te kome dostavljamo Vaše podatke

 • Unutar Društva

Unutar Društva pristup Vašim ličnim podacima imaju one organizacijske jedinice koje su uključene u postupak selekcije (npr. odeljenje upravljanja ljudskim resursima, odeljenje koje ima oglašeno slobodno radno mesto i sl.).

 • Izvan Društva

Za pojedine pozicije od interesa za Društvo, Društvo dostavlja (prenosi) Vaše podatke i društvima povezanim s Društvom. Pri prenosu podataka Društvo naročito vodi računa o zaštiti Vaših ličnih podataka pri takvom prenosu. Posebnu pažnju Društvo posvećuje prenosu podataka povezanim društvima i članicama grupacije trećih zemalja u smislu ZZPL to jest prenosu u povezana društva i članice grupe koje nisu članice Evropske Unije odnosno nisu u Evropskoj ekonomskoj zoni.

Prenos podataka temelji se na ugovoru koji sadrži EU standardne ugovorne klauzule o usklađenosti s propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

 

6 – Kako štitimo Vaše podatke

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:

 • uspostavljanje tehničkih i organizacionih mera potrebnih kako bi se obrada ličnih podataka sprovodila na siguran način;
 • kontrola fizičkog i logičkog pristupa informacionom sistemu i poslovnim prostorijama Društva;
 • uspostavljanje tehničkih i proceduralnih mera potrebnih kako bi IT infrastruktura bila implementirana u skladu sa najvišim međunarodnim sigurnosnim standardima;
 • uspostavljanje elektronskih i proceduralnih zaštitih mera vezanih za prikupljanje, pohranjivanje i otkrivanje podataka o ličnosti.

   

7 – Koliko dugo se lični podaci pohranjuju?

Ako ne dođe do zasnivanja radnog odnosa Vaše lične podatke pohranjujemo 6 meseci od dana završetka konkursa te ih po proteku tog roka brišemo.

Ako ste dali pristanak da Vaše lične podatke pohranjujemo u svrhu eventualnih budućih potreba za zapošljavanje na radnom mestu koje bi odgovaralo Vašim kvalifikacijama i interesu, lične podatke Društvo pohranjuje u svojoj bazi na razdoblje od 24 meseca.

 

8 – Vaša prava

 • pravo na pristup informacijama (u skladu sa odredbom čl. 26. ZZPL)

Imate pravo tražiti potvrdu obrađujemo li vaše lične podatke, kao i pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ista prava možete ostvariti i kada ispunite Zahtev za ostvarivanjem prava( u daljem tekstu: Zahtev).

 • pravo na ispravku i dopunu (u skladu sa odredbom čl. 29. ZZPL)

Imate nas pravo da tražite ispravku ili dopunu Vaših ličnih podataka podnošenjem Zahteva.  Na Vaš Zahtev ćemo odgovorti u najkraćem mogućem roku, bez nepotrebnog odgađanja.

 • pravo na brisanje (u skladu sa odredbom čl. 30. ZZPL)

Imate pravo da od nas ishodujete brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko : (1) ti podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ;  (2) opozovete pristanak na kom se temelji obrada i ako ne postoji druga osnova za obradu; (3) uložite prigovor na obradu te ne postoji jači legitimni interes za obradu ; (4) podaci su nezakonito obrađeni; (5) podaci se moraju izbrisati u cilju izvršenja zakonskih obaveza Društva.

 • pravo na ograničenje obrade (u skladu sa odredbom čl. 31. ZZPL)

Imate pravo zatražiti da ne brišemo Vaše lične podatke, već da  se isti nastave ograničeno obrađivati (u skladu sa ograničenjima koja Vi navedete) ako Vam je to potrebno radi ostvarivanja Vaših drugih prava.

 • pravo na prenosivost podataka (u skladu sa odredbom čl. 36 ZZPL)

Imate parvo da od nas tražite prenos Vaših podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da ispunite Zahtev. Na Zahtevu je potrebno naznačiti kategorije podataka o ličnosti, interes kao i vremenski period na koji se Vaš Zahtev odnosi.

 • pravo na prigovor (u skladu sa odredbom čl. 37 ZZPL)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se na njega odnose.

 • pravo na pritužbu Povereniku i parvo na sudsku zaštitu (u skladu sa odredbama čl. 82-84. ZZPL)

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs), kao i na zaštitu kroz druge postupke upravne ili sudske, a vezano za zaštitu Vaših ličnih podataka.

 

9 – Uputstva vezana za ostvarivanje prava prema Društvu

Na Vaš Zahtev ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema urednog Zahteva.

U slučaju velikog broja Zahteva kao i u slučaju složenosti Vašeg upita, moguće je da će nam biti potrebno dodatno vreme za odgovor. U tom slučaju ćemo Vas pravovremeno obavestiti, te ćete dobiti naš odgovor u dodatnom roku od 60 kalendarskih dana